Start werkzaamheden Bloemrijk Bloemkampen

Vanaf vorige week zijn de voorbereidingen voor Bloemrijk Bloemkampen langzaamaan opgestart; donderdag 15 september zijn de werkzaamheden merk- en zichtbaar begonnen. Ondanks dat dit project een jarenlange voorbereiding kent waarbij vele partijen (waaronder wellicht ook jouw organisatie) actief zijn betrokken, wil ik jullie met deze mail alsnog zoveel mogelijk informatie geven over wat er wanneer en hoe gaat gebeuren. Zeker ook omdat een aantal van jullie regelmatig in het gebied komt vanwege excursies of tellingen en monitoring of gebieden beheert die aan dit deel van de Veluwemeerkust grenzen.

Bloemrijk Bloemkampen; wat gaan we doen? De Bloemkampen; een natuurgebied aan de Veluwemeerkust tussen Harderwijk en Nunspeet, bestaat nu voor het grootste deel uit voedselrijkere graslanden. De provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden die hier ooit lagen, weer zoveel mogelijk terugbrengen. We willen dat natuurgebied De Bloemkampen in 2025 minimaal 100 hectare aan potentiële natte schraallanden en dotterbloemhooilanden telt. Daarom wordt in totaal circa 64.000 m3 aan voedselrijke grond ontgraven. Daarbij wordt de bovenste grondlaag tot op een diepte van vijf tot vijfentwintig centimeter weggeschraapt en afgevoerd. Na het plaggen wordt zaad van allerlei gewenste planten en bloemen uit aanliggende natuurgebieden aangebracht.

Waterwerkzaamheden. De drie grote beken in het gebied, Killenbeek, Tochtsloot en Hierdense beek, worden verondiept. Daardoor wordt minder grondwater onttrokken aan de omliggende natuurpercelen die natter zullen worden. Rondom het gebied wordt dan ook een randsloot aangelegd, die ervoor zorgt dat op de aanliggende landbouwpercelen geen wateroverlast zal ontstaan. Twee beken in het gebied, de Killenbeek en de Tochtsloot, krijgen bovendien elk een aantal trapsgewijze watervalletjes (cascaden). Door het water trapsgewijs te verhogen kunnen vissen vanuit het Veluwemeer ondanks de verondieping nog steeds de beken op blijven zwemmen.

Van groot belang. Nat schraalland is eigenlijk zeer oud boerengrasland. Onder andere door de voedselarme bodem zijn deze schraallanden door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en Nederlands belang. De Bloemkampen vormt mede hierdoor een waardevol onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN), een compact en hoogwaardig stelsel van natuurgebieden met duurzame instandhouding van de biodiversiteit.

Ruimte om te groeien. De meeste werkzaamheden vinden in 2022 en 2023 jaar plaats; een klein deel wordt in 2024 uitgevoerd. De werkzaamheden binnen project Bloemrijk Bloemkapen geven het proces van bodemverarming en vernatting dat nodig is voor het ontwikkelen van de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden, een belangrijke duw in de goede richting. Uiteindelijk zijn tijd en bodem bepalend voor hoe snel het schraal- en hooiland zich vervolgens zal ontwikkelen. Ondanks dat het ook na 2025 nog een aantal jaren zal duren voordat alle resultaten goed zichtbaar worden, groeit de Bloemkampen zonder meer uit tot een ecologisch en botanisch zeer waardevol gebied. Een natuurgebied dat voor de vele vogels, insecten en planten van levensbelang gaat zijn. En zeker ook een gebied dat op korte én lange termijn voor omwonenden, toeristen en recreanten waardevolle recreatiemogelijkheden zal blijven bieden.

Recreatieve voorzieningen. Tijdens de werkzaamheden blijven de fiets- en wandelroutes in het gebied open, in sommige gevallen of voor een beperkte periode wel voorzien van een omleiding of extra waarschuwingsborden vanwege de veiligheid. Ook het Boerenstrandje, de vogelkijkhut en de bestaande honden-losloopgebieden blijven toegankelijk voor publiek. Met bewoners, ondernemers en recreanten in het gebied wordt door ons en/of de aannemer direct gecommuniceerd over eventuele wegafsluitingen of extra verkeersbewegingen.

Wilt u meer informatie over dit project of overlast melden dan kunt contact opnemen met Afke Vermeer, telefoon 06 3064 6118 of via de mail a.vermeer@natuurmonumenten.nl